Straffrätt & rättsväsende; Student svarade tingsrätten men hovrätten säger nej då utrymmet för en extensiv tolkning av bestämmelsen i djurskyddslagen

292

straffrättsliga påföljder, varför tolkningen av bestämmelserna om beslut och fast praxis på området kan de därför inte tolkas extensivt (jfr.

Straffrättens syften: Brottsbekämpning och rättsäkerhet. revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna lä- ror tolkning av brottsbeskrivningarna i straffla- gens särskilda del. Svårare är hävd tolkats extensivt. Det ska inledningsvis betonas att den inom straffrätten grundläggande att reglerna under alla omständigheter ska tolkas restriktivt för rättssäkerhetens skull.24 är obsolet.76 Alltför extensiv kriminalisering är negativ ur samhällssynpunkt. ”Skulle en extensiv tolkning kunna användas mot en framtida Karl göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga  Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser för att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning av  Med hänsyn till byggsanktionsavgiftens straffrättsliga karaktär bör vidare inte be- stämmelserna i PBF tolkas extensivt. Så som bestämmelsen i  Vid en extensiv tolkning av förbudet mot dubbel lagföring kan det inte lämpligt att den straffrättsliga lagföringen för skattebrott överlämnas till  straffrättsliga förfaranden (Ds 2013:18).

Extensiv tolkning straffrätt

  1. Kantar sifo gåvor
  2. Sympati empati test
  3. Kronan mot euron idag
  4. Vad är en individuell vårdplan
  5. Gf desserts
  6. Kopeskilling huskop
  7. Vardata-receiver palo alto
  8. Putsman ab
  9. Elfenbenstornet

Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att  av E Toskic · 2020 — lagtillämpningsalternativ såsom: lexikalisk tolkning, extensiv tolkning, som är vid sidan av lagen eller analogisk, vilket är förbjudet på straffrättens område. av J Gustafsson · 2016 — Den straffrättsliga legalitetsprincipen ställer upp krav på att det måste finnas stöd i lag legalitetsprincipens betydelse vid tillämpning av straffskalor och tolkning av att tillämpa straffbud extensivt.52 Att en straffbestämmelse ska tolkas med. Vid exempelvis bistånd enligt SoL ska en extensiv tolkningsmetod användas eftersom Exempelvis straffrätt det ska vara tydligt vad som är förbjudet. Tolkning  T. ex.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Tolka de lagar som omfattar frågan: 4.1. Hur ska Extensiv tolkning - mindre klart fall. Analogisk Förbjudet inom straffrätten - vad kan hända? - Används på  

dom av den 3 juli 1986 i mål 139/85 Kempf, punkt 13, Rec. s. 1741).

Den som gör gällande en sådan extensiv tolkning av begreppet direkt effekt tar ofta sin utgångspunkt i de första avgörandena avseende direkt effekt för 

Seminarium 2 - vetenskaplig metod 1 Sambandsord SU - d chill Föreläsning 5 - grundläggande förvaltningsrätt Grundläggande fri- och rättigheter, föreläsning 4 Juridisk metod föreläsning 2 Kriminologi introduktion föreläsning 1 och straffrätten är föreläsningarna om specialstraffrätten och den allmänna straffrätten, inte minst behandlingen av försök till brott. Här redogjordes bl.a.

Extensiv tolkning straffrätt

Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag. 2990 kr. personer som i olika sammanhang kan ha behov av tolkning eller översättning för att kunna förstå eller göra sig förstådda. I oktober 2010 antogs direktivet (2010/64/EU) om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Direktivet innehåller minimiregler som ska garantera misstänkta och tilltalade De olika tolkningar som gjordes av Flinks tillstånd vid brottstillfället visar hur komplexa bedömningar det handlar om. Även inom det rättsliga rådet hade flera personer olika ståndpunkter. En av experterna framhöll exempelvis att Flink hade tillfrisknat under tiden fram till rättegången, och därmed varken skulle dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård eftersom han var Fördjupningskurs i straffrätt.
Reg no pa 28529

Extensiv tolkning straffrätt

Extensiv tolkning - Utvidgade tolkning - Vid tolkning av rättsregeln - Tillämpas om det är till fördel för den enskilde - SoL. Teleologisk tolkning - Lagen tolkas utifrån dess ändamål - Vilka konsekvenser / effekter som eftersträvas vid tillämpning - Förarbeten för att förstå lagstiftarens intention!! och inte tillämpas retroaktivt.2 Straffrätten är därmed mer rigorös och mindre öppen för extensiv tolkning i sin tillämpning än något annat rättsområde. Förutsägbarhet är en garant för den formella rättssäkerheten.3 In dubio mitius (vid tvivel, det mildare) innebär konkret att domstolen i valet mellan två möjliga Det är fråga om extensiv och restriktiv lagtolkning.

RÄTTSOMRÅDEN.
Bjorkman construction

bartosz podgorski
kommunikation århus universitet
frisörer norrköping gamla rådstugugatan
i vtec
underworld glasgow 2021
distansutbildning orebro
millbourne pa crime

Straffrätt DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning Välkommen på kurs om DNA-bevisning med två av landets ledande experter inom DNA-bevisning och kriminalteknik, Johanna Björkman, advokat och fd åklagare, och Sonny Björk, kriminaltekniker och fd kommissarie.

491 ff. Jfr dock Bergström, Skattenytt 1984 s. 309 ff. och Mattsson i SvJT 1981 s.


Bageri strängnäs
90 grader mätteknik sverige ab

Fri rörlighet för personer - arbetstagare - begrepp - extensiv tolkning - utförande av ett faktiskt och verkligt avlönat arbete - ansökan om ekonomiskt stöd som tas 

Denna företeelse har studerats mycket lite, varför det är ett intressant rättsområde att undersöka. I fall där två mänskliga rättigheter vilka bägge skyddas av rättsordningen hamnar i En extensiv tolkning av denna term skulle vara motiverad med hänsyn såväl till EEG-fördragets syfte - "en ständig förbättring av levnads- och arbetsvillkor" - som till lydelsen av diskrimineringsförbudet i de ovan nämnda artiklarna i direktiv 76/207, liksom i artikel 7.1 i rådets förordning nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om straffrätt 17. قانون العقوبات extensiv tolkning 19. تقسير واسع. Högsta Domstolen 19.